برنامه ضربتی سازمان جنگل ها برای حفاظت و احیای درختان شمشاد شمال تهیه، تصویب و اجرا می‌شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، در نشستی که صبح امروز با حضور رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و مدیران مناطق شمالی در محل این سازمان برگزار شد، برای هر استان شمالی برنامه‌ای جداگانه تنظیم و جهت اجرا ابلاغ شده است.

برنامه های اقدامات ضربتی منابع‌طبیعی معمولاً در دو بخش انجام می‌شود، یک بخش آن محلول‌پاشی است که در موقع شروع فعالیت لارو انجام می‌شود و بخش دیگر ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی و مناطق عاری از آلودگی‌گیاه است که از مناطقی که آلوده به بیماری و امراض است جداسازی و محصور شده و اقدامات کنترلی و حفاظتی در آن صورت می گیرد.

در حال حاضر برای دو استان گیلان و گلستان دو برنامه جداگانه تهیه و به آنان ابلاغ شده است و بعضی از پروژه‌هایی که خیلی ضروری و به لحاظ زمانی باید سریعاً اجرا شود در همین استان ها پروژه ها تصویب و در حال اجراست.