وزیر جهاد کشاورزی در ادامه حضور در استان خوزستان از روند اجرایی عملیات طرح مهار کانون ریزگردهای داخلی خوزستان در دو منطقه واقع در غرب و شرق شهر اهواز بازدید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانیسازمان جنگل ها، مهندس محمود حجتی و همراهان روز پنج شنبه در بخشی از این بازدید آخرین وضعیت آبگیری هور منصوره، نهالکاری های انجام شده در نقاط کانونی ریزگردها و کانال  احداثی به طول ۶۰ کیلومتر و دبی ۲۰ متر مکعب بر ثانیه که با هدف تامین آب نهالکاری منابع طبیعی و مرطوب سازی هور در شرق اهواز احداث شده و به بهره برداری رسیده بازدید کردند.