رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، شيوه نامه مرتبط با آيين نامه اجرايي بند ب ماده 29 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور را به ادارات كل منابع طبيعي استان ها ابلاغ كرد.

به گزارش مركز اطلاع رساني سازمان جنگل ها، مهندس خليل آقايي در شيوه نامه مزبور كه ابتداي خرداد ماه جاري به تصويب شوراي مديران رسيده با تاكيد به برنامه ريزي هاي لازم و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود، خواستار جلب مشاركت تشكل ها، تعاوني ها و سازمان هاي مردم نهاد در اجراي طرح ها و پروژه هاي سازمان جنگل ها شد.

خليل آقايي مديران منابع طبيعي استان ها را مسئول انجام مفاد قانون آيين نامه مرتبط و شيوه نامه ارسالي دانسته و از آنان خواست زمينه هاي لازم در تحقق هر چه بيشتر مشاركت فعال و مسئولانه آنان در امر حفظ، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور را به نحو مطلوب فراهم نمايند.

رييس سازمان جنگل ها به مديران منابع طبيعي استان ها تاكيد كرد در فرآيند صدور مجوز فعاليت تشكل ها، تعيين صلاحيت تشكلات، اساسنامه تاسيس تعاوني ها، گواهي مجوز فعاليت تشكلات و تعاوني ها و همچنين فرم هاي گزارش دهي آنان را بر اساس مفاد شيوه نامه مورد توجه قرار دهند.

وي دفتر آموزش، ترويج و مشاركت مردمي را موظف كرد ضمن انجام برنامه ريزي لازم در زمينه ساماندهي ايجاد تشكل در استان ها، مسئول پيگيري و نظارت بر روند انجام كار و تنظيم و ارائه گزارشات لازم «در موضوع صدور مجوز فعاليت تشكل ها» در بازه زماني 15 روزه باشد.

مهندس آقايي همچنين از دفتر برنامه ريزي، بودجه و هماهنگي طرح هاي سازمان خواست ضمن پيگيري بر حسن انجام كار و تعيين صلاحيت تشكل ها و تعاوني ها، گزارشات لازم را ظرف مدت 15 روز تنظيم و در جلسات كارگروه ارائه نمايد.

بر اساس آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (29) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور، دولت به سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده است راساً و بدون واسطه و تنها از طريق مناقصه با گروه هاي محلي و روستايي، عشايري و سازمان‌هاي مرد نهاد تخصصي كه براي تحقق اهداف مشخص و مشترك مرتبط با حفاظت، احيا، اصلاح و بهسازي محيط زيست ومنابع طبيعي در چهارچوب قوانين و مقررات، داراي مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي هستند قرارداد همكاري ببندند.