رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک از تحویل و تحول بیش از 5هکتار از اراضی ملی شهر بستک با دانشگاه آزاد واحد بستک خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، حامد احمدپور گفت: به منظور بهبود و افزایش کیفی و کمی فضای آموزشی در شهر بستک پس از بررسی، استعدادیابی و جانمایی اراضی پیشنهادی و پس از سیر مراحل قانونی توسط امور اراضی به دانشگاه آزاد واحد بستک واگذار گردید.

وی عنوان کرد: هرگونه واگذاری اراضی منابع طبیعی صرفاً بر اساس طرح و استعداد اراضی در چارچوب نظام فنی خود امکان پذیر بوده و این اداره آمادگی لازم برای همکاری با متقاضیان دولتی و خصوصی را دارد.