حسین بدری پور - رئیس دبیرخانه کارگروه مقابله با بیابان زایی 

مقدمه:

مراتع در سطح گسترده ای از سطح زمین وجود دارند و در رده بندی منابع قابل تجدید تقسیم بندی شده که در فقیرترین شرایط اکولوژیکی در جهان قرار دارد. مراتع در کشورهای در حال توسعه دارای پتانسیل تولیدی پائین هستند اما برای جمعیت در حال رشد این کشورها نقش مهمی ایفاء می کنند.

طبق تعریف مراتع به اراضی گفته می شود که توسط پوشش طبیعی یا نیمه طبیعی پوشیده شده باشد که زیستگاه مناسبی برای دامهای اهلی و یا حیات وحش و سایر موجودات فراهم می کند.

اکثر اراضی مرتعی در رده اراضی حاشیه ای به خصوص در اکوسیستم های خشک و نیمه خشک قرار گرفته اند و بخش قابل توجهی از سطح خشکیهای سطح زمین را مراتع مناطق خشک و نیمه خشک پوشانده است که به صورت مراتع بزرگ تجاری یا توسط عشایر کوچنده، نیمه کوچنده یا دامداران ثابت مورد استفاده قرار می گیرند.

بنابراین اراضی مرتعی یکی از منابع بسیار مهم در بسیاری از کشورهای جهان می باشد. حدود 30 تا 40 میلیون از افرادی که در مناطق خشک و نیمه خشک زندگی می کنند اقتصاد مبتنی بر دامداری دارند که از این تعداد به حدود 50 درصد آنها چوپان گفته می شود که در قاره آفریقا زندگی می کنند. اکثر آنها درآمد خود را از تغذیه و چرای دامهایشان در ارضی مرتعی تامین می نمایند.

عموماً مراتع دارای یک سری خصوصیاتی مانند بارندگی پائین بوده ضمن اینکه این میزان بارندگی نیز از سالی به سال دیگر متغیر و غیر قابل پیش بینی است و در نتیجه پائین بودن تولیدات آنها، مراتع غالباً از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حاشیه هستند که با توسعه ضعیف یا محدودیتهای فیزیکی و اقتصادی اساسی روبرو هستند.

عمده استفاده کنندگان از مراتع به ویژه در کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی دارای وضعیتی فقیر می باشند که این امر به ویژه در آفریقا، غرب و مرکز آسیا و حتی شمال چین دیده می شود که مجموعه عوامل تاثیر گذار بر تخریب مرتع  باعث تخریب شدید مراتع می شود که در تصویر ذیل میزان تخریب مراتع از سال 1945 ترسیم شده است (WRI, 1994).