مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: امروزه بحث آب در کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است که تنها راه برون رفت از این بحران، اجرای پروژه های آبخیزداری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، موسوی تاکامی در ادامه به شرایط جوی، تغییرات اقلیمی و افزیش دمای هوا اشاره کرد و افزود: با توجه به این تغییرات جوی و افزایش دمای هوا، باید همواره آمادگی کامل برای بروز احتمالی حریق را داشته باشیم.

وی گفت: برای بهتر مدیریت کردن اطفاء حریق احتمالی، از تمامی ظرفیت ها استفاده شود و مناطق و نقاط بحرانی حریق شناسایی و با وجود حداقل امکانات، مقدمات ایمنی و اطفاء برای شرایط آتش سوزی برنامه ریزی و فراهم گردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری اظهار کرد: اجرای پروژه های کاداستر، به منظور تسریع و تسهیل بحث حفاظت و مالکیت عرصه های ملی، از جمله کارهای اولویت دار ما محسوب می شود.

موسوی تاکامی گفت: روی گشاده و تواضع در مقابل همکار و ارباب رجوع باید نهادینه شود اما در کمال متواضع بودن، جدیت در مدیریت نیز حفظ شود.