پیام طبیعت: محمدعلی فتاحی اردکانی به عنوان رییس مرکز آموزش و توانمند سازی دکتر جوانشیر کرج معرفی شد.

فتاحی اردکانی با مرکز آموزش توانمند سازی کارکنان منابع طبیعی بیگانه نیست زیرا برای دومین مرتبه است که مسئولیت این حوزه را می پذیرد. او یک بار حدود چهار سال پیش به مدت «پنج سال» رییس مرکز آموزش دکتر جوانشیر بود اما سپس عازم تهران شد و سه سال و اندی مسئولیت دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها را برعهده گرفت.

مرکز آموزش توانمندسازی کارکنان منابع طبیعی دکتر جوانشیر کرج وابسته به سازمان جنگل ها،  مراتع و آبخیزداری کشور است و صدور حکم  انتصاب با مشورت رییس سازمان و از سوی مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت مردمی صادر شده است.

در مراسم معارفه فتاحی اردکانی از زحمات رسول خانجان زاده که مسئولیت این مرکز را عهده دار بود، تقدیر شد.