اعضای ستاد اجرایی عملیات آبخیزداری به منظور بررسی وضعیت پیشرفت استان ها، انتخاب پیمانکار و انجام مناقصات روز گذشته با حضور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل جلسه داد. 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، این نشست به منظور تحقق اهداف عملیات آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی  برگزار می شود و کارشناسان معین استان ها روند پیشرفت کار را گزارش می کنند.

مهندس آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی راساً اقدامات منابع طبیعی در استان ها را پیگیری و تاکید دارند که بر اساس زمانبندی پیش بینی شده اقدامات تا پایان آذرماه سال جاری به پایان برسد.

آقایی همچنین تاکید دارد که ادارات کل منابع طبیعی باید به جد پیگیر مشارکت منابع مالی از سایر منابع استانی بوده و در جذب و نقش حداکثری مشارکت مردم و خیرین در افزایش منابع اجرایی نقش اساسی ایفا کنند. 

بر اساس این گزارش، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل، مدیر کل دفتر ترویج و مشارکت مردمی ، رییس مرکز جنگل های خارج از شمال، مدیر کل دفتر طرح و برنامه، معاون آبخیزداتری و مدیران زیر مجموعه این معاونت از اعضای ستاد اجرایی عملیات آبخیزداری هستند که نشست آن بطور مستمر روز شنبه هر هفته برگزار می شود.