اولین جلسه طرح مدیریت پایدار جنگل با هدف همکاری دو جانبه با فائو از محل اعتبارات صندوق اقلیم سبز در روز یکشنبه با مدیریت شورایعالی جنگل برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (پیام طبیعت)- در این جلسه نحوه پیگیری و مشارکت وزارت نفت و دستگاه های همکار در فاز دوم اجرای پروژه و درخواست نشست مشترک برای ارائه چارچوب طرح در دستور کار قرار گرفت.

همچنین کمیته ای تشکیل و مقرر شد تا قبل از حضور نمایندگان فائو در ایران، بسته مفهومی طرح را برای ارائه به صندوق اقلیم سبز تا موعد مقرر آماده نمایند.

اعضا در ادامه این جلسه، خواستار ارسال پروپوزال و بسته مفهومی طرح تهیه شده به بخش های مختلف سازمان و دریافت نظرات برای جمع بندی و تدوین نسخه نهایی طرح شدند.

کلیات پروژه نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده به تشریح محورهای پروژه، اخذ نظرات کارشناسی و تشریح سند پرداخته شود.

این جلسه با حضور رئیس و اعضای شورایعالی جنگل، معاونین و مدیران معاونت امور جنگل، دفتر روابط عمومی وامور بین الملل، مرکز جنگل های خارج از شمال و همچنین مشاور ملی طرح برگزار شد.

شایان ذکر است کارگاه اعتبار سنجی طرح برای جلب مشارکت ذینفعان در مهرماه سال جاری با هزینه مجمع جنگل ملل متحد در تهران برگزار خواهد شد.