جلسه تدوین سند راهبردی امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف تنظیم ارتباطات و تدوین پروژه ها و برنامه های همکاری با کشورها و سازمان های هدف برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - این جلسه پیرو دستور ریاست سازمان روز یکشنبه به مدیریت شورایعالی جنگل با حضور دفتر روابط عمومی و امور بین الملل، اعضاء شورایعالی جنگل، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی و مشاور ملی پروژه انجام شد. 

این جلسه با رویکرد آسیب شناسی در رابطه با ارتباطات بین المللی و پروژه های انجام شده سازمان شروع شده و در دستور کار قرار گرفته است.

اعضاء حاضر در جلسه در ادامه خواستار تدوین سندی کاربردی، راهبردی و جامع و همچنین بررسی پروژه‌های اجرا شده و یا در دست اقدام شدند.

همچنین کمیته‌ای تشکیل و مقرر شد تا دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سوابقی که در ارتباط با فعالیت‌ها و اطلاعات بینالمللی از طریق امور بین الملل جمع بندی شده و به کمیته ارائه نمایند.

در پایان به محورهاي اصلي جلسه پرداختند و مقرر شد برای تدوین این سند از نظرات و ديدگاه هاي صاحبنظران و انديشمندان و مسئولين استفاده شود.