رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: تامین بذر در گیاهان مرتعی، دارویی و جنگلی از ملزومات بسیار مهم برنامه های توسعه ای منابع و احیاء پوشش گیاهی محسوب می شود، و نحوه تامین این بذرها نیز می تواند نقش بسیار مهمی در کیفیت و نتیجه بخشی اجرای این طرح موثر باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، فرهنگ دوست افزود: از اهداف اجرای این طرح افزایش پوشش گیاهی، حفاظت خاک، تولید بهره برداری گیاهان و کمک به اقتصاد بهره برداران مراتع می باشد.
فرهنگ دوست اذعان داشت: استفاده از بذور گیاهان مرتعی علاوه بر طلب مشارکت فعال بهره برداران منابع طبیعی، راهکار مناسب برای بهره گیری از خاصیت مقاومت مناسب به خشکی و بیماری و آفات موجود در این گیاهان خواهد بود که نتیجه آن موفقیت بیشتر پروژه های اصلاحی و احیایی را افزایش خواهد داد.
وی گفت: جمع آوری، شناسایی و ایجاد بانک ژن گیاهان مرتعی استان الزامی است.
همچنین فرهنگ دوست در خصوص طرح جمع آوری بذر در مراتع گفت: هدف از این کار آشنایی بیشتر سمن ها و انجمن ها و جوامع محلی فعال در بخش منابع طبیعی با نحوه جمع آوری بذر می باشد. و همچنین حفظ گونه های بیابانی، ترویج فرهنگ منابع طبیعی و مشارکت حداکثری مردم و افزایش درآمد روستاییان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار می باشد.