رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: عامل تخریب منابع طبیعی در شهرستان فامنین با رای دادگاه به کاشت درخت در 20 هکتار از اراضی طبیعی محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان، علیرضا قاسمی مجاهد اظهار داشت: این فرد در یکی از روستاهای فامنین با استفاده از تراکتور اقدام به تخریب عرصه منابع طبیعی کرده بود.
وی اضافه کرد: برای این فرد مجازات حبس پیش بینی شده بود که به منظور فرهنگ سازی حفاظت از انفال حکم جایگزین حبس اجرا شد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان بیان کرد: علاوه بر این دادگاه یک متخلف را به حفر کانال حفاظتی در حاشیه اراضی ملی محکوم کرد که این حکم هم اجرایی شد.
قاسمی مجاهد گفت: چنانچه متهمان در اجرای حکم کم کاری یا کوتاهی کنند، با گزارش منابع طبیعی به دادگاه، حکم حبس در مورد آنها اعمال می شود.
وی گفت: صدور احکام جایگزین حبس راهکار مناسبی برای حفظ منابع طبیعی است که با همکاری قضات در شهرستان های فامنین، بهار و اسدآباد انجام شده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان اضافه کرد: متهم به جای حضور در زندان، با نظر قاضی موظف به غرس نهال برای مدت مشخص با نظارت اداره متولی می شود.
قاسمی مجاهد ادامه داد: مجرم موظف است نهال غرس شده را آبیاری، مراقبت و حفاظت کرده تا با رشد نهال به احیای عرصه جنگلی کمک کند.
خرداد سال 94 شعبه یکم دادگاه کیفری شهرستان بهار 2 متجاوز به منابع طبیعی را به 2 سال حبس و خرید و اهدای کتاب مجموعه قوانین منابع طبیعی به کتابخانه یک روستا محکوم کرد.
454 فقره پرونده مرتبط با تخلف از قوانین حوزه حفاظت از اراضی ملی این استان نیمه نخست سال جاری در محاکم قضایی تشکیل شده است.