وحید جعفریان گفت: بخش ترویج و مشارکت مردمی در اجرای موفق پروژه های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی نیازمند یک همگرایی واقعی است، پیشرفت این مجموعه در گِرو این راهبرد است.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها و مراتع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پیام طبیعت افزود: مجموعه ترویج به عنوان یک جزء مأموریت یافت تا به صورت جدی از همه ظرفیت های ممکن در حوزه مأموریتیشان، در این پروژه ها نقش آفرینی کنند.

وحید جعفریان با اشاره به اختصاص اعتبار 100 میلیارد ریالی از صندوق توسعه ملی برای انجام فعالیت‌های توانمندسازی، ترویجی و مشارکتی، تأکید کرد: ترویج با توجه به بهبود عملکرد در اجرای پروژه های آبخیزداری با بهره گیری از تمام تجربیات کارشناسی درون و برون سازمانی در یک بازه زمانی کوتاه اقدام به تدوین یک دستورالعمل و شرح خدمات نمود.  

وی گفت: در حال حاضر 196 تسهیل گر متخصص در 176 شهرستان و 233 حوزه آبخیز در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که تعداد آنها رو به افزایش است.

وی افرود: با جذب تسهیل گران، در واقع 196 نیروی زبده و کارآمد به مجموعه ترویج اضافه شده که دفتر ترویج 100 درصد تعهدات خود را در این بخش انجام داده است. 

وی اضافه کرد: با بهره گیری از تسهیلگران 176 کارگاه تحلیل دست اندرکاران در 2 ماه اخیر در شهرستان ها برگزار کرده ایم.

*بحث مشارکت یک طیف است و ترویج مرکز ثقل

وحید جعفریان در ادامه این مصاحبه اختصاصی بیان کرد: موضوع مشارکت مردمی یک طیف است و ترویج مرکز ثقل در این بحث می باشد.

جعفریان تصریح کرد: اثربخشی، شفافیت، همه سونگری، مشارکت پذیری، نتیجه گیری و آینده نگری از ویژگی های یک مجموعه موفق است. 

مدیرکل دفتر ترویج سازمان جنگل ها در ادامه سخنانش به زمان کوتاه در اجرای پروژه های آبخیزداری اشاره نمود و تأکید کرد: ترویج باید در عرصه حضور داشته باشد تا مشارکت ها ارزیابی و کار تخصصی انجام شود که نهایتاً این اقدامات با نقش آفرینی تسهیلگر و با مشارکت کلیه دست اندرکاران تا پایان آذرماه انجام می شود.

وی به برنامه الگوی مشارکتی ارزیابی طرح ها در داخل و خارج از حوضه های آبخیز اشاره نمود و تأکید کرد: برای اولین بار سنجش اثرات پیامد های اقتصادی و اجتماعی در کنار پیامدهای بیوفیزیکی را در دستور کار قرار دادیم و بدین منظور برای انجام ارزیابی بهتر، کارگاه های آموزشی برای تسهیل گران دایر خواهیم نمود.

وی با بیان اینکه 20 درصد از کل تعهدات دفتر ترویج انجام شده است افزود: هدف اصلی ما از ترویج و مشارکت های مردمی کمک به افزایش اثربخشی در اجرای پروژه ها می باشد.

وی تأکید کرد: هدف ما مشارکت هر چه بیشتر در موضوعات مختلف منابع طبیعی است که برای این منظور با مساعدت روابط عمومی اقدامات و برنامه هایی مانند ساخت فیلم کوتاه، عکس و تهیه خبر را در دستور کار قرار داده ایم.