طبق اعلام نظر معاون برنامه ریزی توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس جمع بندی و تأیید نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1396 دستگاه های استانی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز در میان سایر ادارات کل منابع طبیعی کشور حائز رتبه اول و کسب مقام برتر گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اقدامات آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی شایسته، كاداستر استعداديابي و تخصيص اراضي ملي و دولتي، اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، توسعه زراعت چوب، جنگلكاري و احياء جنگل ها، احياء رويشگاه هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي، تثبيت شن هاي روان و مهار كانون هاي بحراني فرسايش بادي و ارتقاء وضعيت حفاظت از جنگل ها و مراتع كشور عناوین شاخص های اختصاصی و اصلاح ساختار سازمانی, توسعه دولت الکترونیک, مدیریت سرمایه انسانی, شفافیت و مدیریت مالی, بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری, ارتقاء سلامت اداری , مسئولیت پذیری و پاسخگویی , استقرار نظام مدیریت عملکرد از محوریت های شاخصهای عمومی مورد ارزیابی می باشند.