عضو شورای عالی  جنگل و مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه مجموع کل اراضی کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است، عنوان کرد: ۸۴ میلیون هکتار از اراضی کشور مرتع هستند.

حمید رضا سلیمانی عنوان کرد: از کل مجموع اراضی کشور ۱۴ میلیون هکتار جنگل و ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی است.

عضو شورایعالی با اشاره به اینکه تخریب خاک در کشور یک روند فزاینده است، بیان کرد: باید در مسیر حفظ خاک حرکت کرد و تلاش کرد که روند تخریب خاک در کشور کاهش  یابد.

وی تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری  دارای اراضی منابع طبیعی بسیار بالایی است که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

عضو شورای عالی سازمان جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور گفت: حفظ پوشش جنگلی و جلوگیری از تخریب جنگل ها در این استان باید در اولویت قرار گیرد.

وی عنوان کرد: موقعیت چهارمحال و بختیاری کوهستانی است که این امر موجب تشدید رسوب می شود و آلودگی خاک در پایین دست را سبب می شود.

عضو شورای عالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اجرای طرح های آبخیز داری و آبخوانداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است تا از رسوب جلوگیری کند.