مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از اجرای 100 در صدی عملیات بیولوزیکی در حوزه های آبخیز استان اردبیل از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی خبر داد.

شهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار پیام طبیعت با اعلام این خبر گفت: سهم استان اردبیل برای اجرای عملیات بیولوزیکی در بخش جنگل و مرتع بمساحت 5 هزارو 966 هکتار در سالجاری در حوزه های آبخیز استان بوده که بصورت 100در صد در 11 شهرستان استان اجرا شده است.

 وی افزود: این پروژه ها شامل نهالکاری، کپه کاری، بذرپاشی و حفاظت و قرق و کنتور فارو بوده که در مساحت 5 هزارو 966 هکتار در حوزه های آبخیز استان از محل صندوق توسعه ملی با غرس 53 هزارو 275 اصله نهال از گونه های بادام، سنجد، گل محمدی، گردو، صنوبر ،فندق، ازگیل وحشی و به وحشی به مساحت بیش از 87 هکتار در بخش جنگل و بذر پاشی در مساحت 1 هزارو 132 هکتار از نوع آگرو پیرون، فستوکا، یونجه، اسپرس، شبدر، بروموس و ماشک, حفاظت و قرق به مساخت 3 هزار و 815 هکتار، کپه کاری در مساحت 824 هکتار و کنتور فارو 104 هکتار در بخش مرتع با اعتباری بیش 950 میلیون تومان اجرا شده است

وی هدف از اجرای پروژه های بیولوژیکی را ارتقاء و بهبود پوشش گیاهی و افزایش ظرفیت تولید علوفه، کاهش فرسایش خاک، تقویت سفره های آب زیر زمینی، جلوگیری از روان آب ها و کنترل سیلاب عنوان کرد.