معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان از اتمام پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، در 6 حوزه از آبخیزهای استان کرمان ،کارشان به اتمام رسیده است.

حسین شجاعی در گفت و گو با خبرنگار پیام طبیعت گفت: عملیات اجرایی در 6 حوزه از آبخیزهای استان کرمان کارشان به اتمام رسیده است و در بقیه حوزه ها شاهد پیشرفت 75 درصدی هستیم.

وی اظهار داشت: عملیات بیومکانیک حوزه حسین آباد راویز رفسنجان، عملیات سازه ای سنگ و ملاتی حوزه آبخیز قادرآباد ارزوییه، عملیات سازه ای سنگ و ملاتی حوزه آبخیز دهبکری بم ،عملیات سازه ای سنگ و ملاتی حوزه آبخیز آسیاب جفته شرقی بافت، عملیات سازه ای سنگ و ملاتی حوزه شهری بافت و عملیات بیومکانیک دره مرید بافت پیشرفت صد درصدی داشته اند و کار آنها به پایان رسیده است.

شجاعی گفت: در دیگر حوزه های کاری آبخیزداری شاهد پیشرفت 75 درصدی هستیم.