معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور از پروژه های بیابانزدایی شهرستان گناباد بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور -  از سال 95  تاکنون هزار و 100 هکتار نهالکاری در منطقه عمرانی شهرستان گناباد اجرا شده است.

این منطقه در کانون بحرانی فرسایش بادی قرار دارد که نهال کاری می تواند نقش بسزایی در کنترل ریزگردها و طوفان شن، ایجاد نماید.

این عملیات که به عنوان احیاء و اصلاح مرتع بوسیله نهال کاری توام با بذرکاری شناخته شده می تواند علاوه بر بهبود پوشش گیاهی مراتع نقش بسزایی در کنترل ریزگردها و کاهش خسارت های ناشی از طوفان ها و ذخیره روان آب ها داشته باشد.